Ga naar inhoud

Inschrijvingsgeld en voordelen - Educatief Verlof

Rechten en plichten

De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon dat op het gewone tijdstip moet worden uitbetaald, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen (effectief aanwezige lesuren) en waarvan het maximum per jaar is vastgesteld.

Het BEV moet opgenomen worden tussen de aanvang en het einde van de cursus.

Het recht op Betaald Educatief Verlof wordt slechts toegekend aan de werknemers die opleidingen volgen die minimum 32 contacturen per jaar omvatten. Een aantal opleidingen zijn uitgesloten en kan je terugvinden op deze website.

De cursussen in het Volwassenenonderwijs worden wat betreft de wetgeving op het Educatief Verlof beschouwd als beroepsopleidingen . Er wordt hierbij wel een onderscheid gemaakt met de taalopleidingen om het maximum aantal verlofuren te bepalen.

Een cursist-werknemer heeft per schooljaar recht op maximaal 100 uren BEV indien hij één of meerdere beroepsopleidingen volgt, 80 uren BEV indien hij één of meerdere taalopleidingen volgt of 100 uren BEV indien hij taal- en beroepsopleidingen volgt.

Voor de lesuren die samenvallen met de normale arbeidsduur wordt het maximum aantal verlofuren gebracht op 120 uren BEV (niet van toepassing wanneer deze uren geheel of gedeeltelijk worden gevolgd in een taalopleiding).

Voor een aantal opleidingen hebben cursisten recht op 180 uren BEV:

  • opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van knelpuntberoepen op voorwaarde dat de opleiding gestart wordt in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen;
  • opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs
  • opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en leiden tot een graad van bachelor of een diploma van niet-universitair hoger onderwijs, voor zover de werknemer nog geen gelijkwaardige graad of diploma heeft.

Enkel de contactmomenten!

Enkel de lesmomenten in contactonderwijs komen in aanmerking voor het BEV. Het gedeelte afstandsonderwijs komt dus niet in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op een verlof van één uur (60 minuten).

Afwezigheden

Per trimester mag je maximum 10% van de lestijden ongewettigd afwezig zijn zonder het recht op het educatief verlof te verliezen.

Afwezigheden kunnen enkel in de volgende omstandigheden gewettigd worden:

  • in geval van ziekte van de cursist of lid van familie onder hetzelfde dak (op basis van een medisch attest)
  • bij een staking van het openbaar vervoer (op basis van een attest van de openbare vervoersmaatschappij)
  • bij een afwezigheid om beroepsredenen (op basis van een attest van de werkgever)

Afwezigheden omwille van een staking of ziekte van de docent, een sluiting van de onderwijsinstelling of uitzonderlijke weersomstandigheden zijn ook gewettigde afwezigheden.

De attesten die de afwezigheden wettigen dienen zo vlug mogelijk op het secretariaat binnengebracht te worden.

Info

Voor alle informatie kan je surfen naar deze website.

 

 

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be