Ga naar inhoud

Reglementering - Centrumreglement

1. Algemeen

CVO DTL Herentals wil voor iedereen optimale onderwijskansen scheppen. Dit in een open en democratische sfeer, met respect voor elke levensovertuiging. Wij beschouwen verscheidenheid (in welke vorm dan ook) uitdrukkelijk als een meerwaarde. Dit centrumreglement werd opgesteld volgens de missie en de visie van ons Centrum die je vindt via www.dtl.be.

2. Inschrijving

Algemene toelatingsvoorwaarden voor alle opleidingen

Een cursist wordt pas toegelaten tot een cursus indien hij tijdig online of via het secretariaat is ingeschreven (vóór 1/3de van de lestijden is verstreken), zijn inschrijvingsgeld betaald heeft of ervan vrijgesteld is en in dit laatste geval naast de betaling van afdelingsgebonden cursusmateriaal, het juiste vrijstellingsdocument heeft ingeleverd en zich akkoord verklaard heeft met dit centrumreglement. Een cursist moet om toegelaten te worden, voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Wanneer een cursus volzet is, kom je in chronologische volgorde op een reservelijst te staan. Een inschrijving is persoonlijk en kan nooit worden doorgegeven aan derden.
Indien de cursist niet beschikt over de Belgische nationaliteit moet een bewijs van wettig verblijf worden voorgelegd.
Naast deze wettelijke toelatingsvoorwaarden worden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd om als cursist toegelaten te worden tot een aanvangsmodule van een opleiding.
Om als cursist toegelaten te worden tot een vervolgmodule moet er aan één van volgende aanvullende voorwaarden voldaan worden:

 • de cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules waarvan de voorkennis vereist is volgens het leertraject;
 • de cursist beschikt over een welbepaald attest of certificaat van een andere opleidings- of vormingsinstelling;
 • de cursist beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid;
 • de directeur van het centrum oordeelt dat de cursist beschikt over een diploma, certificaat of getuigschrift uit het onderwijs of een attest of certificaat uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat hij over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de module aan te vangen;
 • de directeur van het centrum oordeelt op basis van een toelatingsproef dat de cursist over voldoende kennis, vaardigheden en attidudes beschikt om de module aan te vangen.

Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen.

Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directeur de inschrijving enkel weigeren:

 • indien de veiligheid in het gedrang komt;
 • als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen
 • als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO definitief werd uitgesloten.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Bedrijfsbeheer

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bedrijfsbeheer moet de cursist aan één van volgende voorwaarden voldaan hebben:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht;
 • ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het studiegebied NT2

Cursisten die voor de eerste keer een cursus Nederlands willen volgen, moeten zich eerst aanmelden bij een kantoor van het Agentschap Integratie en Inburgering (www.integratie-inburgering.be/contact). Tot de opleidingen NT2 kunnen onder specifieke voorwaarden ook 12- tot 16-jarigen uit het voltijds secundair onderwijs worden toegelaten.

Bijzondere toelatingsvoorwaarde in de opleidingen van het studiegebied Voeding

Om een les te kunnen volgen in het studiegebied Voeding moet de bijdrage voor die periode en alle voorgaande modules betaald zijn.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs (HBO)

Voor het HBO5 is het centrumreglement van CVO HIK, Kleinhoefstraat, 2440 Geel (tel 014 56 23 22, email info@hik.be) van toepassing. Je vindt dit centrumreglement via www.hik.be.

Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen.

3. Inschrijvingsgeld

Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld online of op het secretariaat werd betaald. Je kan niet via telefoon of mail inschrijven.

Het totale inschrijvingsbedrag staat op de website vermeld bij iedere cursus. Het bestaat uit het wettelijk inschrijvingsgeld en het afdelingsgebonden cursusmateriaal.
Het wettelijk inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 € per theoretisch lesuur en staat apart vermeld achter elke opleiding. Het wettelijk inschrijvingsgeld is per opleiding en per schooljaar begrensd: je betaalt maximum 300 € wettelijk inschrijvingsgeld voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 september t.e.m. 31 december en voor alle cursussen die starten tussen 1 januari t.e.m. 31 augustus. Dit maximumbedrag geldt voor elke opleiding afzonderlijk en voor elk centrum apart. Je moet zelf kunnen aantonen dat je het plafond voor het schooljaar en de opleiding hebt bereikt.
Het afdelingsgebonden cursusmateriaal zijn alle kosten voor aangepaste soft- en hardware, het printmateriaal, het elektronisch leerplatform, de audiovisuele middelen en de middelen van het Open Leercentrum, het intranetsysteem en alle kopieën voor instaptoetsen, evaluaties en aanvullende documentatie, alsook al de middelen die het gecombineerd onderwijs mogelijk maken, het basismateriaal in alle praktijkcursussen en ander materiaal dat noodzakelijk is voor het volgen van een cursus. Het vakgebonden cursusmateriaal (handboeken en cursussen) en cursusmateriaal dat geconsumeerd wordt (voeding en wijn), zijn hier niet bij inbegrepen.

Je ontvangt een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld als (100 % vrijstelling):

 • Je bent ingeschreven in een opleiding in het studiegebied Algemene vorming;
 • Je geniet van de inschrijving materiële hulp volgens de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
 • Je een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of je ten laste bent van iemand in deze categorieën;
 • Je verblijft als gedetineerde in een van de Belgische strafinrichtingen;
 • Je een inburgeringscontract hebt ondertekend (en volgt dus een inburgeringstraject) of al een inburgeringsattest of EVC-attest hebt behaald en een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift wilt volgen;
 • Je tussen de 12 en 16 jaar bent en op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen een secundaire school en het CVO Nederlands tweede taal volgt;
 • Je een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk;
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende en nog geen recht op een wachtuitkering hebt verworven.

Je betaalt slechts 0,30 € per theoretisch lesuur als (80 % vrijstelling):

 • Je een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering verwerft voor de opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming, NT2 opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs of je ten laste bent van iemand in deze categorieën;
 • Je in het bezit bent van één van de volgende attesten of je ten laste bent van iemand in deze categorieën:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.
 • Je gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie hebt gevolgd gedurende ten minste 120 lestijden voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs.

Je betaalt slechts 0,60 € per theoretisch lesuur als (60 % vrijstelling):

 • je een cursus Nederlands tweede taal volgt.

Het attest, waarmee je het recht op gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het wettelijk inschrijvingsgeld staaft, mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer die jullie allebei ondertekenen.
Een inschrijving is pas definitief wanneer aan al deze voorgaande voorwaarden is voldaan.

De overheid reikt een premie uit aan cursisten die een eerste keer het diploma van secundair onderwijs behalen via het volwassenenonderwijs. Die premie is gelijk aan het volledige inschrijvingsgeld dat je effectief betaald hebt. Om een premie aan te vragen dien je een dossier in bij:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Afdeling Volwassenenonderwijs, secretariaat 7 A 17
Koning Albert-II-laan 15
1210 Brussel

Het aanvraagdossier moet de volgende elementen bevatten:

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier (terug te vinden op www.vlaanderen.be)
 • een kopie van het behaalde diploma;
 • alle inschrijvingsfiches waarop vermeld staat hoeveel je hebt betaald voor de opleiding of module in kwestie, ondertekend door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd.

Je kan het aanvraagdossier indienen tot uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma.
De bevoegde administratie bezorgt je uiterlijk na 45 kalenderdagen een antwoord op de ingediende aanvraag tot toekenning van de premie.

CVO DTL Herentals staat samen met zijn docenten borg voor kwaliteit. Ben je niet tevreden, dan betalen we het inschrijvingsgeld terug. Hieraan zijn de volgende voorwaarden gekoppeld:

 • Het advies op basis van de instaptoets moet gerespecteerd zijn.
 • De beslissing om uit te stappen (of te veranderen van opleiding) moet in de opleidingen gespreid over een gans schooljaar genomen worden voor de derde les.
 • Voor kortere cursussen moet deze beslissing genomen worden voor de tweede les.
 • Voor iemand die verandert van cursus is het moment van melding van deze wijziging het nieuwe inschrijvingsmoment.
 • Indien de inschrijving minder dan 7 dagen voor de eerste les werd geannuleerd, wordt een administratiekost van € 20,00 aangerekend. Indien de inschrijving meer dan 7 dagen voor de eerste les wordt geannuleerd, wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn kan, voor eind oktober/maart, bij secretariaat een aanvraag indienen voor gespreide betaling.

4. Organisatie

Lesdagen en vakantiedagen

Elke cursist kan via de cursistentool de agenda met contactmomenten, vakantiedagen en resultatenweken raadplegen. Door uitzonderlijke omstandigheden kan de directie een contactmoment verschuiven naar een andere weekdag. Alle cursisten worden in dat geval ten laatste tijdens het voorafgaand contactmoment op de hoogte gebracht.
Lesverplaatsingen en inhaallessen kunnen enkel uitzonderlijk worden toegestaan. Indien een les wordt verplaatst wordt je zo vlug als mogelijk daarvan op de hoogte gebracht.

Schooljaarkalender

De schooljaarkalender met schoolvakanties kan je raadplegen via www.dtl.be/algemeen/schooljaarkalender

Uurroosters

De uurroosters worden verspreid via de klastitularissen, bekomt men op eenvoudig verzoek via het secretariaat of zijn raadpleegbaar via de cursistentool op het intranet. Zij kunnen op ieder moment wijzigen.
In de uurroosters zijn, behalve voor de praktijkafdelingen, pauzes ingeroosterd. Deze pauzes moeten gerespecteerd worden.

Evaluatie

De evaluatiewijze wordt door de docent in het begin van de cursus gecommuniceerd. In het vorderingsplan, dat je kan raadplegen via de cursistentool, neemt de docent de evaluatieperiodes op.

Docenten

Docenten worden aangesteld door de directie. Een docent kan op elk moment, om welke reden dan ook, vervangen worden of verhuizen naar een andere opleiding of instelling. In geval van afwezigheid van de docent tracht het centrum de cursisten per sms te verwittigen. In geval van langdurige afwezigheid tracht de directie, binnen haar mogelijkheden en rekening houdend met alle wettelijke bepalingen, te voorzien in vervanging. Lessen die niet hebben kunnen plaatsvinden, kunnen geen aanleiding geven tot terugbetaling van inschrijvingsgeld.

Urenpakket

De directie zal de beschikbare leraarsuren, na overleg binnen het LOC, aanwenden om cursussen in te richten. Naargelang de inschrijvingen vorderen wordt bepaald welke cursussen wel of niet worden ingericht. Personeelsbeleid, behoeften en cursistenaantal zijn enkele belangrijke factoren die deze beslissing funderen.

5. Privacy en informatieveiligheid

Contactgegevens voor de administratief coördinator, het aanspreekpunt voor de informatieveiligheid.
Het centrum verwerkt alle persoonsgegevens conform de privacywetgeving.
Tekst-, beeld- en fotomateriaal kan door het centrum ten allen tijde worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cursist.

Het Centrum gebruikt je persoonlijke gegevens met als doel de uitvoering van het decreet dd. 18/07/2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensbeheer en in het bijzonder voor de cursistenadministratie/cursistenbegeleiding; daarom worden ze in een bestand bijgehouden. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens strikt vertrouwelijk zijn.

Als CVO zijn we gemachtigd door de Privacycommissie (CBPL) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen:

 • Huizen van het Nederlands
 • Centra voor Basiseducatie (CBE)
 • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Handhavingsambtenaren
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Deze machtigingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie en de website van de Privacycommissie. De machtigingen zijn van toepassing op de cursisten zoals vermeld in het decreet

Je hebt recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Je kan je hiervoor richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking Ad Jacobs.

6. Evaluatiereglement

Dit is ondergebracht in een apart hoofdstuk en kan men ontvangen aan de balie van ons secretariaat en raadplegen op de website.

7. Administratie

Voor alle algemene administratieve problemen kan je terecht aan de balie van het secretariaat tijdens de loketuren. Voor een individuele afspraak betreffende een administratief probleem kan de cursist terecht bij de administratief coördinator (contacgegevens of 014/246815).

8. Kwaliteitsbewaking, traject- en cursistenbegeleiding

Naast een eigen systeem om de kwaliteit van de cursussen te controleren en te verbeteren kan de cursist alle vragen en problemen in verband met de cursussen en docenten bespreken met de adjunct-directeur (contactgegevens).

9. Coördinatoren en secretariaatsmedewerkers

Onze ICT- en vakcoördinatoren ondersteunen en begeleiden cursisten en docenten. Je vindt hen, net zoals directie en secretariaatsmedewerkers, in ons organogram en de wegwijs voor cursisten die je vindt op onze website www.dtl.be.

10. Infrastructuur

Alle gebouwen, lokalen en didactische hulpmiddelen die CVO DTL Herentals gebruikt om de lessen aan te bieden moeten met respect gebruikt worden door haar cursisten. Elke beschadiging of waardeverlies veroorzaakt door moedwil wordt doorgerekend aan de cursist. Roken is niet toegestaan binnen de schoolgebouwen en de speelplaats mag niet gebruikt worden als parking voor autovoertuigen.

11. Netheid, veiligheid en hygiëne

Het Centrum staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de cursisten en het personeel. samen met de cursisten willen wij de klassen en de gebouwen netjes houden. We vragen dan ook uitdrukkelijk je medewerking:

 • In de klaslokalen zijn geen voedsel of dranken toegelaten.
 • Laat nergens resten van welke aard dan ook (bv. eten, lege flesjes, papieren,...) rondslingeren.
 • Laat de klassen netjes achter: het bord schoongeveegd, stoelen onder de tafels, geen afval op de vloer,...
 • Lege drankblikjes horen thuis in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • In het kader van de veiligheid treft het centrum maatregelen inzake brandpreventie, evacuatie, brandbestrijding en EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze maatregelen naleeft en dat je je mee inzet om de veiligheid in het CVO te bevorderen. Defecten, beschadigingen en storingen worden best gemeld aan de leerkracht of het secretariaat.
 • In geval van brand of een andere noodsituatie moeten de lokalen zo snel mogelijk kunnen worden ontruimd. Bij brandalarm ben je verplicht de lokalen onmiddellijk te verlaten en je naar het verzamelpunt op de speelplaats te begeven. Je dient de instructies van het personeel stipt op te volgen.
 • De specifieke reglementen voor computerklassen, laboratoria, werkplaatsen worden bij het begin van de cursus toegelicht. Je dient deze te respecteren.
 • Draag altijd de voorgeschreven werkkledij, gebruik steeds de persoonlijke beschermingsmiddelen en volg ook nauwgezet de instructiekaarten bij machines, installaties of apparatuur.
 • Werk steeds zorgvuldig en met aandacht én respecteer de richtlijnen van je leraar.
 • Apparatuur, machines en materieel blijven in het lokaal waar ze thuishoren. Je kan ze enkel gebruiken als je de werking ervan kent én na een oordeelkundige keuze ervan. Behandel ze met de nodige zorg. Beschadigingen meld je best onmiddellijk. Je bent verantwoordelijk voor de netheid ervan. De bijbehorende handleiding(en) en databoeken blijven op hun plaats.

12. Verzekering

Alle docenten en cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op het Centrum of op de weg naar of van het Centrum. De verzekering dekt ongevallen die zich voordoen binnen de gebouwen waar we cursussen inrichten, tijdens uitstappen georganiseerd door het CVO en eventueel op de weg van huis naar het Centrum en omgekeerd, op voorwaarde dat de kortste weg wordt gevolgd en binnen het normaal tijdsgebruik, conform de reglementering ter zake. Onder kortste weg van en naar school wordt verstaan: het normale traject dat de verzekerde dient af te leggen om zich van zijn woonplaats naar de omschreven instelling te begeven of naar elke andere plaats waar de verschillende activiteiten van het schoolleven plaatsvinden, en omgekeerd.

Ieder ongeval moet onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag op het secretariaat worden gemeld, bij voorkeur samen met namen van getuigen en verantwoordelijken van het ongeval.

De nodige formulieren kan je afhalen op het secretariaat.

13. Handboeken, CVO DTL cursussen en verbruiksgoederen

 • Handboeken, CVO DTL cursussen en verbruiksgoederen zijn niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Zij worden betaald en aangeschaft door de cursist. Bij het begin van de cursus kan de docent instaan voor de klassikale verkoop van zijn klas.
 • In de cursussen waarbij het verwerken en/of nuttigen van verbruiksgoederen deel uitmaakt van de lessen, kan men niet inschrijven zonder de voorziene bijdrage in de onkosten te betalen. De bijdrage voor ingrediënten staat vermeld op de website www.dtl.be bij de betreffende cursus en wordt per periode periodiek betaald. Indien je de docent ten minste 24 uur op voorhand verwittigt van je afwezigheid worden de onkosten van die les verrekend in de volgende periode of terugbetaald. Per periode kan er maximaal 30 % worden overgedragen of terugbetaald.

14. Opleidingscheques voor werknemers en KMO-portefeuille

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van opleidingscheques. Opleidingscheques voor werknemers kunnen enkel worden aanvaard voor het betalen van inschrijvingsgeld, cursusmateriaal en bijdragen voor verbruiksgoederen indien de opleiding en de materiaalkosten hiervoor wettelijk in aanmerking komen. Alle informatie vind je op de website van VDAB onder de rubriek ‘opleidingscheques’: http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden!

De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat.

De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat.

De opleidingen van ons Centrum komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.0101602. Je subsidieaanvraag moet ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de start van de opleiding via de website van KMO-portefeuille worden ingediend.

15. Aanwezigheid

Een cursist moet voldoen aan alle financieringsvoorwaarden. Hiervoor is een regelmatige aanwezigheid noodzakelijk. Dit wil zeggen dat uit zijn aanwezigheid moet blijken dat hij 'participeert aan het geheel van de vorming'. Een cursist die langdurig of veelvuldig afwezig is, kan geschrapt worden als regelmatige cursist. In geval van gewettigde afwezigheden kan de directeur afwijkingen toestaan.

De afwezigheden van medische, professionele, sociale, juridische, administratieve en persoonlijke aard, kunnen als verantwoorde afwezigheden (VA) aangemerkt worden indien de cursist dit onmiddellijk na de afwezigheid staaft met de nodige wettelijke bewijzen en dit document bezorgt aan het secretariaat.

Als het zou voorvallen dat een docent bv. door ziekte afwezig is, doen de secretariaatsmedewerkers hun uiterste best om je te verwittigen. Het is dan ook belangrijk om bij je inschrijving je gsm-nummer en mailadres op te geven zodat we je vlot een kort sms’je of mailbericht kunnen sturen. Indien je leerkracht niet binnen de 15 minuten komt opdagen, gelieve dan het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.

De aanwezigheden worden genoteerd in het begin van de les. Indien een cursist na het startuur de groep vervoegd, maar binnen het eerste lesuur, noteert de docent de laattijdige aanwezigheid van de cursist (LA); de cursist wordt alsnog geregistreerd als aanwezig. Indien de cursist de les voortijdig moet verlaten om welbepaalde redenen, bespreekt hij dit met de docent en wordt de cursist als aanwezig beschouwd.

16. Betaald educatief verlof

Bewijzen van gewettigde afwezigheid voor betaald educatief verlof worden door de cursist ten laatste de lesdag volgend op de afwezigheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers en –nemers om enkel educatief verlof aan te vragen voor opleidingen en modules die er wel degelijk recht op geven. Het Centrum bezorgt periodiek de nodige documenten. Voor meer uitgebreide informatie over betaald educatief verlof kan je terecht op www.werk.belgie.be en voor specifieke vragen kan je mailen naar educatiefverlof@vlaanderen.be.

17. Bijzondere verantwoordelijkheden van de cursist

In de opleidingen waar alcoholhoudende dranken of voeding worden geconsumeerd of bij elke gelegenheid waarbij in of door het Centrum alcoholhoudende dranken worden aangeboden aan cursisten, al dan niet tegen betaling, is de cursist ertoe gehouden het verbruik te beperken zodat deze zich nadien veilig en wettelijk toelaatbaar op de openbare weg kan begeven.

Drugs zijn totaal verboden.

Cursisten zijn verplicht alle bestaande wettelijke veiligheidsvoorschriften te respecteren wat betreft:

 • het verbruik en omgang met drank en voeding,
 • het dragen van aangepaste kledij,
 • het correct hanteren van materiaal,
 • het juiste gebruik van toestellen en machines,
 • het naleven van het werkplaatsreglement.

Om diefstal en beschadiging te voorkomen mag je je persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achterlaten in gangen of lokalen. 
Als je (on)opzettelijk materiaal beschadigt of ontvreemdt, zal je hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Het Centrum kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij diefstal van persoonlijke eigendom.

De auteursrechten op boeken en software moeten strikt worden gerespecteerd. Het kopiëren of wijzigen van software of cursusmateriaal is verboden alsook het gebruik van onbekende of gekopieerde software op onze apparatuur is verboden. Het downloaden in de les kan enkel in het kader van het lesonderwerp en na toestemming van de leraar. Het fotokopiëren van beschermde werken voor eigen rekening is verboden. Werken van cursisten kunnen worden gebruikt voor publiciteit voor het Centrum.

18. Leren met een functiebeperking

In zoverre de beroepsprofielen het toelaten staat ons CVO open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren.

Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden.

Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de zorgcoördinator.

19. Hulpmiddelen voor een persoon met een handicap

Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen.

In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk:

 • het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap);
 • de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap);
 • het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap).

20. Kinderbijslag

Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen.

Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven. Dit om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake kinderbijslag.

Dit betekent:

 • voor het secundair volwassenenonderwijs per maand gemiddeld 17 uren per week les volgen/praktijk doen;
 • voor het hoger beroepsonderwijs of SLO per maand gemiddeld 13 uren per week les volgen/praktijk doen.

Meer info over kinderbijslag kan je vinden op http://www.famifed.be/home.

21. Orde- en tuchtreglement

Een goede samenwerking tussen de cursist en het personeel van het CVO is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan het Centrum passende maatregelen nemen. 
Als het ordentelijk verstrekken van het onderwijs gehinderd wordt, zal het Centrum de cursist ertoe aanzetten zijn gedrag te verbeteren en aan te passen. Mogelijke begeleidende en ordemaatregelen kunnen zijn: een waarschuwing (mondeling), een vermaning (schriftelijk per brief), een begeleidingsovereenkomst: 
een cursist die herhaaldelijk in de fout gaat, krijgt een contract waarin omschreven staat wat uitdrukkelijk van hem/haar wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Het contract wordt schriftelijk meegedeeld aan de cursist of aan de ouders van de minderjarige cursist, heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure, een tijdelijke verwijdering uit het leslokaal tot het einde van de lessen of andere gepaste maatregelen.

Tegen een begeleidende of een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

Als het gedrag van een cursist werkelijk gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het onderwijsproject van CVO DTL Herentals in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel worden genomen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn:

 • als ordemaatregelen tot niets hebben geleid;
 • als een cursist ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer modules of uit alle lessen voor een maximale duur van twee weken;
 • een definitieve uitsluiting uit ons Centrum.

Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting. Uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting, kan schriftelijk beroep ingediend worden bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

 • Briefwisseling: CVO DTL Herentals, Interne beroepscommissie, t.a.v. Luc Briers, voorzitter Interne Beroepscommissie , Kerkstraat 38, 2200 Herentals.

22. Klachtenprocedure

De klachtenprocedure staat uitgebreid beschreven op de website van ons Centrum bij kwaliteitswaarborg en kwaliteitsbeleid.

Als de interne klachtenprocedure uitgeput is kan je in tweede instantie je klacht aan de afdeling volwassenenonderwijs melden. In laatste instantie kun je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst.

Contactgegevens:

AHOVOS afdeling Volwassenenonderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel. 02 553 98 32
e-mail: volwassenenonderwijs@ond.vlaanderen.be

Vlaamse ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel. 02 552 48 00
e-mail: info@vlaamseombudsidienst.be
website: de Vlaamse Ombudsdienst.

23. Secretariaat

Ligging: Kerkstraat 38, 2200 Herentals.
Telefoon: (014)23.23.70
Fax: (014)22.11.43
e-mail: info@dtl.be

Het secretariaat is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00u tot 13.00u en van 18.00u tot 21.00u; op vrijdagvoormiddag van 10.00u tot 12.30u en op zaterdagvoormiddag van 08.30u tot 11.00u.

24. Contactpunten

 • Inrichtende Macht
  • Inrichtend orgaan van CVO DTL Herentals, CVO HIK Geel en CVO TISJ Geel.
  • Naam: KOV VZW
  • Voorzitter: Luc Briers
 • Lokaal Onderhandelingscomité
  • Paritair samengesteld comité met vertegenwoordigers vanuit de I.M. en het personeel.
  • Voorzitter: Hugo Van Grieken (014 232370)
 • Directieraad
  • Directie van CVO DTL Herentals
  • Samenstelling:
   • Hugo Van Grieken (directeur)
   • Jan Michielsen (adjunct-directeur)
   • Marc Van Beylen (adjunct-directeur)
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk
  • Via een samenwerkingsverband met scholengemeenschap KOSH: G.I.D.P.B.W.
  • Coördinerend preventie-adviseur: Jurgen Reynders.
  • Plaatselijk preventieadviseur: Ad Jacobs.
 • Vertrouwenspersoon
  • Contactpunt in geval van pesten, ongewenst seksueel gedrag, racisme en/of discriminatie.
  • Vertrouwenspersoon: Jan Michielsen (014 24 68 11 en 0468 18 00 33)
  • De VZW limits zorgt voor telefonische opvang (016 20 85 88), ondersteuning en advies aan elkeen in het onderwijsgebeuren die meent slachtoffer te zijn van geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op school. Limits geeft ook advies aan directies en bemiddelt als directie of inrichtende macht daar om vragen. zie https://pulso-europe.eu/.
 • Vanaf 1 januari 2018 is ons Centrum aangesloten bij IDEWE vzw, de externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.
  • Het regionaal kantoor is gelegen in Turnhout, Paterspand, Patersstraat 100 (2300 Turnhout) (tel. 014/400220).
  • Contactpersonen: Tine Adriaensen (tine.adriaensen@idewe.be) en Jef Van Lint (jef.vanlint@idewe.be).

Voor alle zaken, niet voorzien in dit reglement, kan de cursist zich wenden tot de directeur van het centrum CVO DTL: Hugo Van Grieken (014/23.23.70).

 

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be