Ga naar inhoud

Centrum voor volwassenenonderwijs

Kwaliteitsbeleid

 1. Kwaliteit is de hoogste prioriteit voor CVO DTL Herentals. Het bij voorrang nastreven van een permanente kwaliteitsverbetering (continue verbeteren) is een absolute voorwaarde om de continuïteit en de rendabiliteit op lange termijn te verzekeren. Het kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de missie en visie van het Centrum.
 2. Kwaliteit is op de eerste plaats het correct nakomen van alle afspraken die met de cursist gemaakt worden. De belangrijkste afspraak is het realiseren van de doelstellingen uit het leerplan. Hiervoor optimale randvoorwaarden creëren is de focus van ons kwaliteitsbeleid. Kwaliteit is ervoor zorgen dat alle opdrachten van de eerste keer correct kunnen uitgevoerd worden.
 3. In het streven naar kwaliteit vervullen de medewerkers van CVO DTL Herentals een essentiële rol. Het beleid is er op gericht de betrokkenheid en motivatie van alle medewerkers voortdurend te stimuleren zodat de lessen zo optimaal mogelijk kunnen geschieden.
 4. Om de kwaliteitsdoelstellingen te verwezenlijken is een systeem van kwaliteitsborging ingesteld. De toepassing van dit systeem vereist de vastlegging en strikte naleving en opvolging van kwaliteitseisen, procedures en instructies gebaseerd op concrete feiten en cijfers. Binnen het streven naar kwaliteit dienen prioriteiten gesteld te worden. Hierbij zal gekozen worden voor die doelstellingen die het meeste resultaat opleveren.
 5. Klachten moeten snel en goed worden opgelost. Wij beschouwen een klacht als een gratis advies, een opportuniteit om de klanttevredenheid te verbeteren, indien nodig. Elke klacht wordt behandeld volgens een vaste klachtenprocedure.
 6. CVO DTL Herentals wil de principes van inspraak en overleg hanteren om te komen tot gedragen beslissingen ter verbetering en optimalisatie van het kwaliteitssysteem.
 7. De opvolging van het kwaliteitssysteem zal volgens de P(lan) D(oe) C(heck) A(ctie)-cirkel verlopen en vertaald worden naar de nodige, geplande acties (agenda en schooljaarkalender, actietabellen en taken, instructies en procedures).
 8. Kwaliteit bij CVO DTL Herentals is vooral gefocust op het klasgebeuren en het lesgeven en wordt gedragen door een goede communicatie waarbij:
  • de informatie naar de cursisten en docenten uiteraard gebaseerd is op het wettelijke kader (opleidingsprofielen, leerplannen),
  • de verwachtingen naar de docenten toe, goed gecommuniceerd worden en de nodige tools ter ondersteuning verleend worden,
  • het functioneren van de medewerkers optimaal beheerst wordt (planning, functionering en evaluatie).

   

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be