Ga naar inhoud

Over CVO DTL - Missie en visie

ALGEMENE VISIE CVO DTL HERENTALS

 

CVO DTL Herentals wil voor iedereen optimale onderwijskansen scheppen. Dit in een open en democratische sfeer, met respect voor elke levensovertuiging. Wij beschouwen verscheidenheid (in welke vorm dan ook) uitdrukkelijk als een meerwaarde. Via een intensieve begeleiding en heldere communicatie willen wij voor de docenten en cursisten de juiste setting scheppen voor een stimulerende onderwijs- en vormingservaring. De visie op de hierna beschreven onderwijsprocessen kadert hierin en geeft een antwoord op de vragen en wensen van de stakeholders. Ze vormt zich binnen de lijnen van het  wettelijk kader dat van toepassing is op het volwassenenonderwijs en is het resultaat van een gedragen visieontwikkeling, die permanent top-down en bottom-up wordt ontwikkeld en bijgestuurd. In deze visie geven we de beoogde kwaliteit weer en geven we aan hoe die kwaliteit wordt bereikt. We controleren via verschillende dragers of deze kwaliteit er werkelijk is en borgen ze in ons kwaliteitssysteem.

 

Leiderschap, visieontwikkeling en besluitvorming

 

Overlegorganen op verschillende niveaus vormen de structuur waarop het leiderschap is gebaseerd. Zij geven vorm aan het organigram en de bijhorende verantwoordelijkheden die  verder vertaald worden in de functiebeschrijvingen. Deze functiebeschrijvingen vormen samen met duidelijke procedures, concrete instructies en een heldere communicatie de belangrijkste instrumenten waarmee we deze visie realiseren.

De algemene visie wordt na afstemming met het bestuur en het LOC,  vanuit de directieraad besproken met de coördinatoren in het coördinatorenoverleg. De coördinatoren bespreken dit in overleg met de docenten. Via de coördinatorenvergadering wordt deze feedback verfijnd in de directievergadering. Feedback via enquêtes, functioneringsgesprekken en externe overlegorganen stimuleren de directie om bijsturingen een permanent karakter te geven.

 

Kwaliteitszorg

 

Wij hechten veel belang aan een permanente evaluatie van ons onderwijs. We doen dat via een haalbaar beoordelingssysteem met maximale feedback en bijsturing. Dit moet ervoor zorgen dat we kwaliteitsvol onderwijs kunnen aanbieden. Voor elk van de onderwijsprocessen worden er op basis van deze visie doelstellingen en ondersteunende maatregelen bepaald. Er wordt ook aangegeven hoe de doeltreffendheid wordt gemeten, de basis om aanpassingen door te voeren. We borgen de kwaliteit voor elk van de onderwijsprocessen in ons organisatiemodel (kwaliteitssysteem) en schooljaarplan.

 

Personeelsbeheer

 

 • Personeelsorganisatie

We zetten docenten in op hun specifieke competenties en willen dat ze zoveel mogelijk praktijkervaring mee naar het Centrum brengen. De juiste persoon op de juiste plaats, met veel aandacht voor de didactische vaardigheden, de kennis van het doelpubliek en de bestaande actualiteit binnen de context van de leeromgeving waarin het personeelslid  functioneert.

 • Evaluatiesysteem

De functionerings- en evaluatiegesprekken zijn hecht verbonden met alle vormen van  begeleiding en ondersteuning, communicatie en organisatie. Dit moet de docent een duidelijk beeld geven van de doelstellingen die wij stellen vanuit de centrumvisie op functionering. De realisatie van de visie en doelstellingen rond de verschillende  onderwijsprocessen wordt afgetoetst in de functionerings- en evaluatiegesprekken.

Zie: visie functionerings- en evaluatiesysteem personeel

 

Professionalisering

 

 • Aanvangsbegeleiding

CVO DTL Herentals wil haar docenten in de beste omstandigheden voor de cursisten brengen. De visie en de bereidheid tot ondersteuning en begeleiding is hierbij kenmerkend. Tijdens de aanvangsbegeleiding moet het voor het personeelslid heel duidelijk worden welke doelen we stellen en hoe die moeten gerealiseerd worden. Het personeelslid wordt hierbij structureel ondersteund, geïnspireerd en gemotiveerd om duidelijke en resultaatgerichte doelen te halen. De docent wordt met alle betrokkenen in contact gebracht en krijgt via het docentenbegeleidingsdossier, de vakgroep en het leerplatform alle inhoudelijke informatie aangereikt.

 • Deskundigheidsbevordering

Wij willen een maximale deskundigheid  voor  het team en de individuele docent bereiken, om zo de leerplandoelstellingen optimaal te kunnen realiseren met het doelpubliek.

Aan de hand van vakoverleg, zelfreflectie, beoordelingen en verdiepingen in nieuwe ontwikkelingen willen we de deskundigheid van de personeelsleden permanent op peil houden zodat de beoogde kwaliteit voor het totale onderwijsgebeuren blijvend kan worden aangeboden. De continue behoeftedetectie, het specifieke personeelsbeleid, het zorgbeleid en het permanent streven naar essentiële voorwaarden voor een stimulerende onderwijs- en vormingservaring-, vormen de basis van het nascholingsbeleid.

Zie visie nascholing

 

Beheer kosten en infrastructuur

 

 • Financiële middelen

CVO DTL Herentals heeft oog voor een optimale kostenbeheersing, waarbij zuinig en efficiënt wordt omgegaan met de middelen en waarbij de kwaliteit en de actualisatie van het onderwijs zo weinig mogelijk negatief beïnvloed worden. De  bestaande middelen worden optimaal aangewend bij de realisatie van deze visie. De financiële inspanningen moeten garant staan voor de realisatie van de leerplandoelstellingen en de veiligheidsvereisten.

 • Kostenbeheersing cursisten

Het Centrum wil, binnen de doelstellingen van deze visie, de kosten voor de individuele cursist beperken tot het noodzakelijke (realiseren leerplandoelstellingen) en wil oog hebben voor initiatieven die de kosten voor de cursisten kunnen drukken. Docenten kijken erop toe dat cursisten zuinig en met respect omspringen met grondstoffen en werkinstrumenten zodat de opleiding met een minimale materiaalkost kan worden aangeboden. Wij communiceren bovendien transparant over de kosten die gedragen worden door de cursisten.

 • Uitrusting en infrastructuur

De uitrusting staat in het teken van het creëren van ideale randvoorwaarden. De noodzakelijke middelen moeten aanwezig zijn om de leerplandoelstellingen te realiseren of we zorgen voor een waardig alternatief. Alle docenten gebruiken het ELP in het gecombineerd onderwijs, maar gebruiken het platform ook lesondersteunend om te communiceren met collega’s en cursisten. Er wordt in overleg met het dagonderwijs gezocht naar een efficiënte en optimale samenwerking om de uitrusting en infrastructuur te delen.

 

Welzijn

 

 • Veiligheid, milieu, gezondheid en hygiëne

De veiligheid, de gezondheid  en het algemeen sociaal en psychologisch welbevinden van cursisten en docenten is een belangrijk aandachtspunt voor het Centrum. Zodra de docenten in dienst treden bij CVO DTL Herentals, worden ze op de hoogte gebracht van de veiligheidsinstructies en de richtlijnen in verband met gezondheid en hygiëne. Bovendien worden die richtlijnen regelmatig opgefrist. De werkplaatsreglementen zijn gekend en worden toegepast.

 • Werken en stages

CVO DTL Herentals tracht de cursisten regelmatig te plaatsen in reële werksituaties die overeenkomen met het doel en de leerplandoelstellingen van de cursus. Zij worden hierbij optimaal opgevolgd en begeleid door de docent. Buitenschoolse activiteiten worden aangemoedigd. Kortom, wij geven vorming in de juiste context, gericht op de praktijk en indien mogelijk  in reële werksituaties.

 

Curriculum 

 

 • Onderwijsaanbod

De docent realiseert al de leerplandoelstellingen van de cursus rekening houdend met het doel van de cursus en het doelpubliek. Wij hebben hierbij samen (directie, coördinatoren en docenten) oog voor maatschappelijke veranderingen (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) en willen hierop anticiperen en inspelen wanneer we het onderwijsaanbod actualiseren, de leerinhouden aanpassen en nieuwe of aangepaste didactische hulpmiddelen en methodieken gebruiken. Het aanbod  wordt gedetailleerd, duidelijk en transparant gecommuniceerd.

 • Onderwijsorganisatie

Docenten zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan een gevarieerde onderwijsorganisatie, afhankelijk van de noden en de leefwereld van het doelpubliek. De docenten schikken zich naar de meest optimale onderwijsorganisatie voor de cursisten. Bevragingen van coördinatoren, docenten, toeleiders, cursisten en het doelpubliek moeten het aanbod en de organisatie mee concretiseren.

 

Begeleiding

 

 • Afstemming met partners

CVO DTL Herentals overlegt met externe partners. Wij respecteren gemaakte afspraken en trachten in te gaan op vragen en noden van derden. Wij nemen bovendien contact op met alle mogelijke partners om het aanbod, de organisatie, de leerinhouden en het doelpubliek te bespreken en/of de toeleiding te garanderen.

 • Leerbegeleiding

Het Centrum houdt rekening met het doelpubliek, heeft aandacht voor de leerbehoefte van elke cursist en stemt de leerinhouden hierop af.

Zorg maakt integraal deel uit van de werking van ons Centrum en onderwijsgebeuren. Het hele centrumteam, ieder vanuit zijn eigen functie en rol, wil elke individuele cursist optimale leer- en ontwikkelingskansen bieden. We begeleiden elke cursist daarbij individueel in zijn leertraject en bieden, indien noodzakelijk, extra ondersteuning aan om het traject met succes te doorlopen.

CVO DTL Herentals engageert zich om gepaste ondersteuning te bieden voor cursisten met een functiebeperking (indien geattesteerd). Dat doen we aan de hand van een individuele aanpak, geïntegreerd in de opleiding. Op die manier willen we alle cursisten gelijkwaardige kansen geven op een succesvolle studie. Bijkomende informatie vind je hier: Studeren met functiebeperking: algemene visie.

Zie: visie op zorg

Zie: taalbeleid

 • Loopbaanbegeleiding

CVO DTL Herentals helpt de individuele cursist bij de uitstippeling van een traject en geeft hierbij de juiste informatie.

Zie: visie trajectbegeleiding NT2

 • Sociale en emotionele begeleiding

Het Centrum heeft aandacht voor de sociale en emotionele context van de individuele cursist. Docenten volgen cursisten op en indien nodig zullen zij doorverwezen worden naar de zorgcoördinator.

 

Evaluatie

 

 • Evaluatiepraktijk

Onze visie op evaluatiepraktijk is opgenomen in de visietekst evalueren.

Zie: visie evalueren

 • Rapporteringspraktijk

De (zelf)evaluatiefiches en de gedetailleerde puntenfiches geven cursisten permanente en  duidelijke feedback. De cursist en de docent weten hoe ver de cursist is gevorderd in het leerproces en waar remediëring noodzakelijk is. De rapporteringspraktijk van het Centrum ondersteunt op die manier het remediërend effect dat wij nastreven met de evaluatie.

 

Contact Info

Kerkstraat 38
2200 Herentals
tel 014 23 23 70
e-mail info@dtl.be